Ytterligare information om dataskydd

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Vem står som personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar till oss?
Företagsnamn: BARNA STEEL, S.A., som ingår i företagsgruppen som är verksam under det registrerade varumärket ”CELSA GROUP ™”, (nedan ”CELSA GROUP ™ Company”).
Skattenummer: A08685471
Företagsadress: Carrer de la Ferralla, 12; Polígono Industrial San Vicente 08755 Castellbisbal, Barcelona (Spanien)
E-post: GDPR@celsagroup.com

2. ÄNDAMÅL
För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?
Vi informerar dig härmed om att CELSA GROUP™ COMPANY använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. Att registrera dig i företagets rekryteringsportal för att kunna ge dig möjlighet att delta i urvalsprocesserna för lediga tjänster inom CELSA GROUP™ COMPANY och, i tillämpliga fall, för att utvärdera din ansökan och hantera din anställning.
  2. Att informera dig om eventuella lediga tjänster och urvalsprocesser som kan vara av intresse för dig i andra företag som ingår i CELSA GROUP™.

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Vilken är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter (1) är det entydiga samtycket som det innebär när du registrerar dig på företagets rekryteringsplattform eller att du deltar i urvalsprocesser, med avseende på CELSA GROUP ™ COMPANY. I tillämpliga fall kan den rättsliga grunden (1) också vara fullgörandet av ett kontrakt om du väljs ut för en befattning.
När det gäller syftet (2) kommer den rättsliga grunden för överföring av dina data inom företagsgruppen, för administrativa ändamål att vara det berättigade intresset för företaget Barna Steel S.A. för deltagandet i urvalsprocesser för företag som ingår i företagsgruppen som är verksam under namnet CELSA GROUP™.

4. LAGRING AV DATA
Hur länge kommer vi att lagra dina data?
Dina data kommer att lagras i våra databaser, detta för att vi ska kunna ge dig möjlighet att delta i framtida urvalsprocesser. Du har rätt att när som helst begära att dina uppgifter raderas. Uppgifterna kommer att sparas till dess att en begäran om radering av densamma kommer in eller, så länge som är nödvändigt för att uppfyllda lagstadgade skyldigheter.

5. MOTTAGARE
Vilka delar vi dina data med?
Dina data kan överföras inom företagsgruppen för administrativa ändamål, baserat på det berättigade intresset för företaget Barna Steel S.A. för ditt deltagande i urvalsprocesser för företagen som ingår i företagsgruppen som är verksam under namnet CELSA GROUP™. Du hittar den uppdaterade listan över dessa på de officiella sidorna för dessa företag eller på https://celsanordic.com/en/about-us/companies/.
Likaså kan dina uppgifter överföras till tredje part som är personuppgiftsbiträden och/eller i de fall där det finns en lagstadgad skyldighet.
Dina uppgifter kan även överföras till tredje part i de fall där det finns ett personuppgiftsbiträde eller en lagstadgad skyldighet som är tillämplig på CELSA Group ™ Company.

6. RÄTTIGHETER
Vilka är dina rättigheter när det gäller skyddet av dina personuppgifter?
Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar data om dig eller inte på CELSA GROUP ™ COMPANY.

Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga eller, i tillämpliga fall, att begära att uppgifterna raderas när de, bland annat, inte längre behövs för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, och vi kommer då endast att spara dem för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Under vissa omständigheter och av skäl som hänför sig till din speciella situation, kan du invända mot behandlingen av dina uppgifter. CELSA GROUP ™ COMPANY kommer att upphöra med behandlingen av uppgifterna, utom om det föreligger tvingande legitima skäl, eller för att utöva eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Du kan även utöva rätten till dataportabilitet, liksom rätten att när som helst återkalla de samtycken du har lämnat. Återkallandet av ditt samtycke kommer dock inte att påverka lagenligheten av den tidigare utförda behandlingen under ett sådant medgivande, innan detta återkallas.

För att utöva dina rättigheter kan du skicka en skriftlig begäran till den juridiska avdelningen för den företagsgrupp som är verksam under det registrerade varumärket CELSA GROUP™ på följande e-postadress: GDPR@GCELSA.COM, eller till vår postadress CALLE FERRALLA, 12, POLÍGONO INDUSTRIAL SAN VICENTE, CASTELLBISBAL (08755), SPANIEN. När du begär att få utöva någon av dina rättigheter måste du bifoga en kopia av en officiell ID-handling.
Slutligen vill vi informera dig om att du kan kontakta den spanska datainspektionen eller valfritt annat behörigt offentligt organ för eventuella anspråk som uppkommer vid behandling av dina personuppgifter. Du hittar en uppdaterad lista över sådana enheter här: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.